Stabilt utgång­läge för Migra­tions­verket 2020

nyheter

2020-02-10 Migrationsverket utgångläge för 2020 är stabilt. Det skriver myndigheten i sin första prognos i år. "Antalet avgjorda ärenden 2019 blev ungefär som förväntat. Det ger oss ett bra utgångsläge för i år", säger verkets planeringschef Henrik Holmer i ett pressmeddelande.

Samtidigt visar prognosen att antalet asylsökande kan öka något under 2020. Bifallsandelarna väntas dock fortsätta att vara relativt låga framöver. Prognosen för antalet kommunmottagna nyanlända med uppehållstillstånd är i princip oförändrad.

Migrationsverket ska lämna fyra prognoser till regeringen i år, och februariprognosen är den första. I den konstaterar verket att utgångsläget för 2020 är stabilt, då myndigheten under 2019 levererade ett resultat i nivå med vad som förväntats i tidigare prognoser.

– Migrationsverket avgjorde fler förstagångsärenden inom asyl under 2019, vilket bidragit till att det var något färre inskrivna i mottagningen vid årsskiftet 2019/2020 jämfört med föregående prognos i oktober 2019, säger Henrik Holmer.

Prognosen pekar på att det totala antalet öppna ärenden väntas minska väsentligt från 2021 och framåt. Det innebär att myndigheten så småningom beräknas nå ett läge där författningsstyrda handläggningstider kan bibehållas över tid inom samtliga ärendeslag.

Fler asyl­sö­kande till Europa kan påverka Sverige

När det gäller antalet asylsökande konstaterar Migrationsverket att omvärldsutvecklingen talar för att antalet asylsökande i Europa kommer att öka i år jämfört med 2019, vilket i sin tur kan påverka Sverige.

– Det är sannolikt att den senaste tidens ökade migrantrörelser längs den östra Medelhavsrutten till Grekland, samt från Latinamerika till Europa kommer att fortsätta i år, säger Henrik Holmer.

Mot bakgrund avgör myndigheten bedömningen att antalet asylsökande behöver justeras upp till cirka 23 000 för 2020. Därmed utgår prognosen från ett antagande om cirka 1 000 fler asylsökande i år jämfört med 2019. Justeringen avser främst asylsökande med från Syrien, Syd- och Centralamerika och statslösa inklusive staten Palestina.

Fort­satt rela­tivt låg andel bifall i asylä­renden

Samtidigt räknar Migrationsverket med att andelen bifall i asylärenden kommer att vara kvar på relativt låga nivåer framöver. Omkring en fjärdedel av avgjorda asylärenden i första instans antas resultera i ett bifall under 2020 och framåt. Prognosen för antalet kommunmottagna nyanlända med uppehållstillstånd under samma period är i princip oförändrad.

De samlade utgif­terna fort­sätter att minska

Migrationsverket konstaterar vidare att de samlade* utgifterna för migration och nyanländas etablering fortsätter att minska. 2016 och 2017 uppgick utgifterna till över 50 miljarder kronor årligen. Sedan dess har de sjunkit. 2019 blev utgifterna cirka 24 miljarder och minskningen väntas fortsätta.

– Utifrån våra antaganden beräknas utgifterna fortsätta minska till cirka 20 miljarder kronor i år och därefter till cirka 16 miljarder kronor per år under resterande prognosperiod, säger Henrik Holmer.

Ännu lägre utgifter om domsto­larna till­förs mer medel 2020 och framåt

Regeringen har aviserat att migrationsdomstolarnas anslag ska förstärkas med 180 miljoner kronor för 2020. Domstolsverket ser samtidigt ett fortsatt behov av anslagsförstärkningar även för de kommande åren. Migrationsverket bedömer att en sådan flerårig förstärkning skulle bidra till en snabbare minskning av antalet inskrivna i asylmottagningen och avsevärt lägre mottagningskostnader under de kommande åren, uppges i ett pressmeddelande.

affarsnyttnorr