Arkivbild: engcon

Kommuniké från engcon AB:s årsstämma den 2 maj 2024

nyheter

2024-05-2 engcon AB höll idag torsdagen den 2 maj 2024 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2023 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2023.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas om totalt 0,94 kronor per aktie med två utbetalningstillfällen. Stämman beslutade att avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,47 kronor per aktie ska vara den 6 maj 2024 och att avstämningsdag för den andra utbetalningen om 0,47 kronor per aktie ska vara den 1 oktober 2024. Den första utbetalningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 10 maj 2024 och den andra utbetalningen den 4 oktober 2024.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Annika Bäremo, Anna Stålenbring, Monica Engström och Stig Engström omvaldes som styrelseledamöter och Peter Hofvenstam valdes till ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes Annika Bäremo. För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets webbplats www.engcongroup.com.

Stämman beslutade att ett arvode ska utgå, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 525 000 kronor (tidigare 500 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 262 500 kronor (tidigare 250 000 kronor) till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska arvode utgå med 105 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 52 500 kronor (tidigare 50 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 42 000 kronor (tidigare 40 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 26 250 kronor (tidigare 25 000) till var och en av de övriga ledamöterna.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Harald Jagner kommer även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att komplettera bolagsordningen med bestämmelser som möjliggör för engcon att hålla digitala bolagsstämmor samt att styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier. Det totala antalet B-aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman, räknat efter fullt utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Upplagd text: Barbro Ericson

Foto: engcon

affarsnyttnorr