Risk för ojämlik socialtjänst

nyheter

2022-10-26 I dag ligger socialtjänsten långt efter hälso- och sjukvården när det gäller förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst som gör det möjligt att synliggöra brister, som till exempel ojämlikhet. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag en ny rapport där vi har undersökt skillnader i utredningar och beslut i äldreomsorg, socialpsykiatri och LSS-verksamhet

I många delar behandlas grupper av brukare lika, men undersökningen visar att det finns risk för omotiverade skillnader på flera områden. Det finns även skillnader i arbetssätt mellan kommuner, som kan leda till ojämlikheter geografiskt.

Ett exempel där undersökningen visar att det finns risk för omotiverade skillnader är att en större andel vuxna kvinnor beviljas insatser enligt LSS jämfört med vuxna män, trots liknande bedömd funktionsbegränsning. Ett annat exempel är att män som utreds enligt Socialtjänstlagen (SoL) deltar i utredningssamtal i lägre utsträckning än kvinnor. Undersökningen visar också tecken på att det finns olika utredningskulturer i olika kommuner.

– Socialtjänsten fyller en viktig funktion för personer som behöver hjälp och stöd för att klara sin vardag. Utredningar och beslut kan få avgörande betydelse för dem. I dag vet vi väldigt lite om hur jämlik tillgången till socialtjänst är mellan grupper och mellan kommuner. Det är därför angeläget att bygga upp en grund av vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Eva Hagbjer, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i ett pressmeddelande.

Undersökningen bygger på drygt 1300 förstagångsutredningar i socialtjänsten enligt arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC). Arbetssättet innebär att handläggarna inom socialtjänsten utgår från elva gemensamma områden i utredningar som ska ligga till grund för beslut om insatser och stöd. Exempelvis förmågan att kommunicera, förflytta sig eller att ta hand om sitt hem. Den gemensamma strukturen gör det lättare att jämföra bedömt behov och insatser både mellan individer och kommuner.

– I den här rapporten har vi visat på ett sätt att börja undersöka omotiverade skillnader med hjälp av strukturerad information från utredningar inom IBIC. Vår förhoppning är att rapporten kan bidra till en mer kunskapsbaserad socialtjänst som synliggör om det förekommer ojämlikhet eller andra brister, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapport 2022:6 Ljuset på skillnader, En studie om omotiverade skillnader i LSS-verksamhet, äldreomsorg och socialpsykiatri finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr