Rennäring och ökad vargföryngring är en omöjlig kombination. . Privat arkivbild.

Rennäring och rovdjur – dömt att misslyckas

nyheter

2018-10-4 I programmet UPPDRAG GRANSKNING på onsdag kväll kunde TV-tittarna se hur en oklar rovdjurspolitik drabbar rennäringen hårt. Att Riksdagens beslut att rennäringen inte skall behöva förlora mer än tio procent av renarna till rovdjuren är inget som stämmer. Forskningen visar att uppemot 20 procent rovdjursrivna renar är mera överensstämmande med verkligheten.

Det går inte att bedriva renskötsel med så högt rovdjurstryck, uppger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (s) och öppnar för en förändring av lagen.

Det finns ett riksdagsbeslut om att rennäringen inte skall behöva förlora mer än tio procent av sina renar till rovdjuren. Samtidigt visar forskning att vissa samebyar förlorar mer än så, uppemot 20 procent, och att det skadar dem ekonomiskt. Nu öppnar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) för en förändring av lagen.

Att det skall finnas en livskraftig rovdjursstam i Sverige är beslutat men samtidigt bygger samebyarnas rennäring på fritt naturbete, vilket innebär att flera renar dödas av rovdjur varje år. De små nyfödda kalvarna är ett lätt byte för både björn och järv.

Riksdagen slog 2013 fast att en sameby inte skall behöva förlora mer än tio procent av renarna till rovdjur. Men i motsats till lagstiftningen om gynnsam bevarandestatus och livskraftiga rovdjursstammar är toleransnivån inte en del av svensk lag. Den är bara en målsättning.

I TV-programmet uppgav landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att han har stor förståelse för de som bedriver renskötsel och rovdjurstrycket är allt för hårt.  Och det var med anledning av det som riksdagen fattade beslut om toleransnivån på tio procent.

Att bedriva en lönsam rennäring i kombination med dagens rovdjursstam är inte möjligt. Och nu finns önskemål från samerna att också toleransnivån skrevs in i lagstiftningen. Detta anser Sven-Erik Bucht inte är någon omöjlighet och utesluter inte en förändring. Men först skall myndigheterna hantera frågan.

Nu inväntas svar från Naturvårdsverket på ett regleringsbrev som Regeringen skickat till dem med instruktioner om hur budgeten ska användas. De ska följa upp och se hur man kan kombinera gynnsam bevarandestatus men också ta hänsyn till Riksdagens beslut om toleransnivåer.

Enligt landsbygdsministern skall inte frågan bli någon långbänk. Återrapporteringen skall komma årligen och därefter en återrapportering från Verket. Och efter det kommer vi att kunna hantera frågan.

Fakta: Rovdjuren och politiken

I Sverige finns fem stora rovdjur: Varg, björn, lodjur, järv och kungsörn.

Det finns miniminivåer för hur många det ska finnas av respektive art för att de ska ha så kallad gynnsam bevarandestatus. Enligt Naturvårdsverkets officiella siffror har alla arter, utom järv, nått upp till gynnsam bevarandestatus.

2013 beslutade riksdagen om en ny hållbar rovdjurspolitik. Då låg rovdjursstammarna på en historiskt hög nivå, tillväxten av de svenska stammarna hade varit en av de starkaste i Europa.

Men en livskraftig rovdjursstam innebar nya utmaningar. I beslutet pekade man därför särskilt på att hänsyn ska tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Rovdjur får inte göra det påtagligt svårare att ha tamdjur.

En så kallade toleransnivå för rennäringen klubbades igenom som säger att rovdjur inte få ta mer än 10 procent av en samebys faktiska renantal.

Källa: Naturvårdsverket/Riksdagen

affarsnyttnorr