Är tabletter bästa medicinen vid psykisk sjukdom.

Är tabletter bästa medicinen vid psykisk sjukdom.

Psykiatriska diagnoser – vanligaste sjukdomen

nyheter

2018-05-15 Läkare inom primärvården har stora svårigheter att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa. Detta riskerar bland annat att leda till att regelverket inte tillämpas enhetligt och rättssäkert när sjuka ansöker om ersättning, visar Riksrevisionens senaste granskning.

Risk för rättsosäkerhet vid sjukskrivning för psykisk ohälsa.

Psykiatriska diagnoser är sedan 2014 den vanligaste sjuskrivningsorsaken i Sverige. Av alla pågående sjukskrivningar utgör psykiatriska diagnoser cirka 46 procent, uppges i ett Pressmeddelande.

Riksrevisionen har granskat processen när sjukskrivande läkare ska bedöma arbetsförmåga vid psykiatriska diagnoser. Resultaten visar att det på flera områden råder osäkerhet kring vilka krav som sjukskrivande läkare ska leva upp till inom ramen för sjukskrivningsprocessen, och att sjukskrivningsprocessen därmed riskerar att inte bli enhetlig och rättssäker.

I grund och botten verkar det saknas samsyn mellan primärvårdsläkarna och Försäkringskassan om möjligheterna att mäta och gradera funktionsnedsättning vid psykisk ohälsa, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Svårigheter att beskriva patienternas funktionsnedsättningar uppges främst bero på brist på undersöknings- och provresultat vid psykisk ohälsa.

Riksrevisionens granskning visar också att otillräckliga kunskaper inom försäkringsmedicin och psykiatri bland primärvårdsläkare är en försvårande omständighet, liksom tidsbrist när läkare möter patienter.

En del av problemet beror på att läkarna upplever att det är oklart när ett läkarintyg anses vara tillräckligt underbyggt vid psykisk ohälsa. Läkarna har begränsad information om patientens arbetsuppgifter och arbetsvillkor och kort om tid för att bedöma arbetsförmåga, säger projektledare Tina Malmberg.

En betydande andel av de läkarintyg som primärvårdsläkare skriver bedöms som otillräckliga av Försäkringskassan, som ofta begär kompletteringar av olika slag. Det är en process som tar tid och kostar pengar.

Bristerna innebär att enskilda riskerar att komma i kläm och utsättas för onödig oro i väntan på Försäkringskassans beslut om sjukpenning, säger Stefan Lundgren.

Regeringen gav i januari 2018 Socialstyrelsen och Försäkringskassan i uppdrag att verka för att samarbetet och dialogen mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården förbättras när det gäller sjukskrivningsprocessen och läkarintygen. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att inom ramen för detta arbete även ge myndigheterna i uppdrag att se över Försäkringskassans modell för försäkringsmedicinsk analys, med fokus på DFA-kedjan, när det gäller psykiatriska diagnoser.

affarsnyttnorr