Staty: Region Jämtland-Härjedalen. Foto: Be

För lite investeringar till Jämtland Härjedalen i förslaget till ny plan för infrastruktur

nyheter

2022-02-10 Den 22 februari kommer Regionala utvecklingsnämnden att behandla remissen Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Förslaget innehåller väldigt lite investeringar till Jämtland Härjedalen, och det är inte acceptabelt menar Elise Ryder Wikén, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

– Utifrån den utveckling och tillväxt vi har i Jämtland Härjedalen, med ökad befolkning, en växande industri, nya företagsetableringar och en stark besöksnäring, så måste investeringar i infrastrukturen ske även här. Länet ska även fortsatt vara attraktivt att bo och leva i. Under de senaste åren har vi successivt fått en försämrad tillgänglighet till länet, och därför behöver det fördelas mer medel till utveckling av länets infrastruktur. Vi behöver få viktiga och nödvändiga investeringar på våra väg- och järnvägsstråk i paritet med övriga landet, säger Elise Ryder Wikén i ett pressmeddelande.

I sitt svar på remissen kommer Regionala utvecklingsnämnden påtala vikten av investeringar i både järnvägar och vägar, såväl inom länet som till och från länet.

– Det främsta målet är att kunna korta ner restiderna med tåg mellan Östersund och Stockholm till 4 timmar genom insatser på Norra Stambanan och Mittbanan. Omdragningen av E14 förbi Brunflo (Lockne – Optand) är också en viktig åtgärd som bör finnas med i nya infrastrukturplanen. Utöver det behövs satsningar på Inlandsbanan samt mer medel till bärighet och underhåll av hela vägnätet. Vi kommer därutöver återigen lyfta fram att medlen till den regionala transportplanen måste öka, så att vi kan utveckla länsvägnätet, säger Elise Ryder Wikén, och tillägger:

– Vi har den näst minsta ekonomiska ramen i landet till den regionala transportplanen trots det stora antalet mil länsväg vi har. Så kan det inte fortsätta. Förutsättningarna måste vara samma som för andra län, vilket det inte är med den fördelningsmodell som departementet använder sig av.

Upplagd text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr