Instruktion för dig som äger fastighet med häck och träd

nyheter

2023-08-16 Roland Wikström är en trogen läsare av Affärsnytt Norr och han har skickat oss information om hur reglerna är skrivna för Stockholms stad. En information som vi tackar för.

Klippa häckar och träd

Alla som bor i Stockholm ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Du som har en tomt ansvarar för att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och parkmark.

Du har ansvar för din trädgård

Sker det en olycka på grund av att du till exempel inte har klippt din trädgårdshäck kan du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig.

I jordabalken står det också om ansvar och befogenheter gällande växtlighet på egen och omkringliggande fastigheter.

1. Kontrollera att vägmärken och gatunamnsskyltar är väl synliga och inte skyms av träd eller buskar på din tomt.

2. Stadens stolpar ska hållas fria från häckar, buskar och träd. Ljuset från belysningsstolparna ska inte skymmas. Alla stolpar ska enkelt kunna rengöras och repareras och trafikskyltar ska gå att byta eller kompletteras.

3. Buskar och träd ska klippas så att gång-, cykel- och körbana hålls fri för passage. Gående och cyklister ska kunna mötas och personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig tryggt.

4. Trädgrenar får hänga ner max 3,2 meter över gångbanan för att fordon för städning och snöröjning ska kunna passera.

5. Över körbanan och 1 meter in över gångbanan ska det vara en fri höjd på minst 4,6 meter.

6. I hörnet av tomten får häcken vara max 70 centimeter hög. Detta gäller minst 10 meter åt varje håll från gatukorsningen och 5 meter vid gång- eller cykelbana.

7. Där det saknas trottoar ska minst 50 centimeter hållas fritt mellan tomtgränsen och körbanan för att ge utrymme åt gående.

8. Elskåp ska hållas fria och lättåtkomliga för att möjliggöra underhåll och reparation av gatubelysning.

9. Buskar och häckar får vara max 70 centimeter om de ligger 2,5 meter eller mindre från utfarten vid gång-, cykel- eller körbanan.

Den här instruktionen talar sitt tydliga språk så nu borde det inte förekomma några frågetecken kring vem som är ansvarig. Vi tackar Roland Wikström för en perfekt information. Han är född och uppväxt i Strömsund, närmare bestämt på Holmen i Havsnäs, men flyttade i unga år till Stockholm och är en oerhört hängiven följeslagare av Affärsnytt Norr. Det tackar vi för.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr