Kommunhuset i Strömsund. Foto Cathrine Blixth.

Socialnämnden i Strömsund får kritik – brustit i sitt arbete enligt IVO

nyheter

2022-04-1 Lagen säger att ärenden som rör barn ska utredas under en viss tid men den tiden har Socialnämnden i Strömsund överskridit och därmed riktas kritik från IVO. De har helt enkelt brustit i arbetsuppgiften.

Enligt lag så åvilar det kommunerna att när det gäller utredningar rörande barn ska ärendet hanteras skyndsamt vilket innebär att tidsramen är maximerad till fyra månader och inte längre. Vid vissa omständigheter kan en förlängning beviljas men endast genom ett godkännande.

Nu har inspektionen för IVO, inspektionen för vård och omsorg, reagerat över den långa handläggningstid som Socialnämnden tagit på sig för att komma till beslut och handling. Detta är inte enbart en engångshändelse utan påkomna brister har skett vid upprepade tillfällen under senaste åren.

Enligt uppgift ska den första tillsynen av IVO vara daterad den 1 december 2020 och då uppdagades att elva utredningar pågått längre än fyra månader. Nästa mätpunkt är från den 1 september 2021 som består av sju ärenden.

Som försvar har Socialnämnden uppgett ett flertal problem som förorsakat den långa handläggningstiden. Allt från pågående pandemi till underbemanning och sjukdom och brist på handläggare. Något som inte IVO har ansett vara försvarbart.

Nu har vissa åtgärder vidtagits och vid mätningen den 23 februari så var det bara ett ärende som tagit längre tid än uppsatta normer.

Det framgår också att IVO har synpunkter på att socialnämnden brustit på ytterligare två punkter. Här anges att nämnden ska ha verkställt en placering innan placeringsbeslutet var fattat.

Nämnden ska även, efter att nya uppgifter kommit fram, avslutat en utredning och påbörjat en ny trots att det inte krävts utan att ha ansökt om förläggning.

Text: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr