Ägarna av Cigarraffären Malin Andersson Strömsund och Camilla Martinsson Klöva.

Serviceboxen i Strömsund försvinner och företagarna drabbas

nyheter

2024-03-20 Att det ska finnas en servicebox på en ort som Strömsund är givet men nu har företaget Loomis, som ombesörjer boxen, beslutat att den ska tas bort och de kommer inte sätta upp någon ny. Det här är ett ansvar som åligger bankerna, uppger Stefan Johansson som är talesperson för Loomis.

Det har blivit märkliga tider när inte ens bankerna vill hantera pengar. Hur säker är vi i framtiden om inte pengar gäller. Idag ser vi hur många IT-krascher som sker, på grund av sabotage och yttre påverkan, hur blir det då om dagens oroliga världshändelser också kommer att drabba Sverige med utslagna tekniska funktioner. En fråga som myndigheterna borde ställa sig innan det är för sent, det anser Strömsunds Näringslivschef Patrik Jämteborn.

Foto: Privat

Han har redan fått flera påringningar om att serviceboxen på byn ska tas bort. Den som finns där idag har varit ur funktion sedan årsskiftet. Men Jämteborn är villig att ta del av en lösning på problemet, men tillägger att det här inte är något som Kommunen ska ansvara för. Till syvende sist är det bankerna som ska se till att servicen med dagskassorna för företagen ska fungera. Han är givetvis öppen för konstruktiva lösningar men frågan kvarstår, vem tar tag i ärendet? Kanske representanterna i  FÖRETAGARNA på orten kan bli de som drar i tåtarna.

Affärsnytt Norr har blivit kontaktade för att höra vad som händer och vad som ska hända. Det är helt oacceptabelt att vi ska åka 20 mil, fram och tillbaka till Östersund, för att komma åt en servicebox, säger Malin Andersson på Cigarraffären som är uppriven, liksom de övriga med företag i Strömsund. Vissa större företag har upphämtning av dagskassan men de flesta är för små för att betala den servicen och pengarna måste till banken, inte bara för säkerhetens skull utan också för att betala fakturor.

Företaget Loomis har hittills ansvarat för serviceboxen i Strömsund, men ända sedan årsskiftet har den varit ur funktion och här om dagen fick berörda företag ett meddelande där det framkom att de inte kommer att sätta upp någon ny box. Den som är ur funktion går inte att laga för det finns inte delar och att sätta upp en ny skulle åtminstone kosta en kvarts miljon uppger Stefan Johansson på företaget och tillägger att det i slutfasen skulle bli företagen som får stå för kostnaden. Vi har en betaltjänstlag som ska reglera hanteringen av kontanta medel.

Stefan Johansson förklarar Loomis syn på saken och hänvisar till en text som ska ligga som grund för en säker penninghantering och han har också bifogat den text han skickat över till Patrik Jämteorn, som följer:

Hej Patrik

Jag beklagar att vår servicebox i Strömsund varit ur drift sedan december förra året och att det blir orimligt långt för näringslivet att åka över tio mil till närmsta servicebox. Jag har pratat internt angående själva felet på serviceboxen och det är nu konstaterat att den inte är reparerbar. Att investera i en ny servicebox kostar ca 250 000 kronor och den kostnaden kan vi inte trycka ut på våra kunder i Strömsund. Vi har alternativa tjänster som vi kan erbjuda våra kunder och vi kommer givetvis kontakta var och en av dem. Vår erfarenhet är att inte alla hoppar på de alternativa tjänsterna då det är förenat med högre kostnader, dock är de alternativa tjänsterna anpassade efter varje kunds behov. Enligt en lag som trädde ikraft 1 januari 2021 är de sex största bankerna i Sverige skyldiga att tillhandahålla infrastruktur för insättning av dagskassor. Jag bifogar utkast från berörd lagstiftning så kan du se vilka kriterier som gäller för bankerna.

Jag CC:ar Anna-Karin Drake som är samordningsansvarig gällande betaltjänster för Länsstyrelserna/Stefan Johansson.

Det var rader som Loomis talesperson skickade till Kommunens näringslivschef Jämteorn. Och här kommer lagtexten:

 

Betaltjänstlagen

9 kap. Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Platser för kontantuttag och dagskasseinsättningar

1 §   Sådana kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut som till konsumenter tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner, ska tillhandahålla tjänster som gör det möjligt att ta ut kontanter från dessa konton (platser för kontantuttag) i betryggande utsträckning i hela landet.

Sådana kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut som till företag tillhandahåller betalkonton, ska tillhandahålla tjänster som gör det möjligt att sätta in kontanter på dessa konton (platser för dagskasseinsättningar) i betryggande utsträckning i hela landet.

Första och andra styckena gäller endast institut och filialer som den 1 juli närmast föregående år hade mer än 70 miljarder kronor i inlåning från allmänheten. Lag (2019:1226). 

Förordning (2010:1008) om betaltjänster

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

13 §   Vid tillämpningen av 9 kap. 1 § lagen (2010:751) om betaltjänster får

  1. 1. högst 0,3 procent av befolkningen ha ett längre vägavstånd än 25 kilometer mellan folkbokföringsadressen och den närmaste platsen för kontantuttag, och
  2. högst 1,22 procent av befolkningen ha ett längre vägavstånd än 25 kilometer mellan folkbokföringsadressen och den närmaste platsen för dagskasseinsättning.

 

Befolkningens storlek och folkbokföringsadresser ska bestämmas med ledning av uppgifter som tillhandahålls från Statistiska centralbyrån. Uppgifterna ska uppdateras varje år.

Förordning (2019:1229).

Post- och telestyrelsens föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av sanktionsavgift i samband med skyldighet att tillhandahålla kontanttjänster;

PTSFS 2021:1

Post- och telestyrelsen föreskriver följande med stöd av 6 c § förordningen (2010:1008) om betaltjänster.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur avvikelsen enligt 9 kap. 7 § 1 lagen (2010:751) om betaltjänster ska fastställas.

Ord och uttryck

2 § Ord och uttryck i dessa föreskrifter har samma betydelse som i lagen (2010:751) om betaltjänster och förordningen (2010:1008) om betaltjänster.

Fastställelse av avvikelsen

3 § För att fastställa avvikelsen ska uppgifter i Tillväxtverkets it-plattform och analysverktyg Pinpoint Sweden (Pipos) användas.

Utöver uppgifter i Pipos ska vad som framkommit i utredningen beaktas för att fastställa avvikelsen.

4 § Endast sådana platser för kontantuttag respektive dagskasseinsättningar som har rimliga öppettider och avgifter samt är användarvänliga ska beaktas när avvikelsen fastställs. En sådan plats ska dock endast beaktas om den även i övrigt är tillgänglig

Betaltjänstlagen

Beräkning av sanktionsavgiften

7 §   Sanktionsavgiften ska beräknas till produkten av
1. det antal personer, avrundat nedåt till närmaste tusental, som inte har tillgång till platser för kontantuttag respektive dagskasseinsättningar i betryggande utsträckning i hela landet (avvikelsen),
2. institutets inlåning från allmänheten i förhållande till den genomsnittliga inlåningen från allmänheten den 1 juli närmast föregående år för samtliga kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut som omfattas av 1 § första och andra styckena, och
3. 5 000 kronor.
Lag (2019:1226).

 

8 §   Sanktionsavgiften ska fastställas till det belopp som beräknats enligt 7 § och får inte överstiga det högsta av
1. tio procent av kreditinstitutets omsättning närmast föregående räkenskapsår eller, i förekommande fall, motsvarande omsättning på koncernnivå,
2. två gånger den vinst som institutet gjort till följd av överträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller
3. ett belopp som i svenska kronor motsvarar fem miljoner euro.

Om överträdelsen har skett under institutets första verksamhetsår eller om uppgifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas. Avgiften får inte vara så stor att institutet därefter inte uppfyller skyldigheterna enligt 6 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Lag (2019:1226).

9 §   Om ett kreditinstitut varken uppfyller sina skyldigheter enligt 1 § första stycket eller 1 § andra stycket, ska en sanktionsavgift beslutas för varje överträdelse.
Lag (2019:1226).

10 §   Bestämmelser om verkställighet av beslut om sanktionsavgift finns i 15 kap. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Lag (2019:1226).

Så lyder lagen kan man utläsa.

 

Ingen verkar veta vad som gäller – eller tar ansvaret

Helena Åström som äger Bomiljö berättar att hon har varit i kontakt med Swedbanks chef i Strömsund, Mats Pettersson och fick ett svar  som måste ifrågasättas:

-Jag besökte Swedbank här i Strömsund när jag fick meddelandet att serviceboxen skulle plockas bort och då fanns chefen Mats Pettersson på plats. Han hade ingen aning om att den skulle försvinna, men han gav mig ett positivt svar ”det här ska vi ta itu med och finna en lösning på”, det var hans ord, berättar Helena och fortsätter:

-Men dagen efter får jag ett mejl från honom där det står att banken har ingenting med den servicen att göra utan det är Loomis ansvar. Det känns märkligt alltihopa för det står i stadgarna att det är bankernas ansvar att tillhandahålla insättningsmöjligheter. Men vi får jobba vidare för att komma till något konkret, uppger Helena på Bomiljö.

Automaten för Bankinsättningar för privatpersoner, som varit på samma plats som uttagsautomaten i Strömsund, har också tagits bort. Enligt uppgift ska banken ha motiverat med att det var för liten omsättning av pengar och därför har den också tagits bort.

Text o foto:  Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr