Foto Cathrine Blixth.

Projekt Barnets bästa vid återvändande.

nyheter

2023-06-2 Nytt projekt ska förbättra för barn i familjer som befinner sig i asyl- och återvändandeprocess. Den 1 februari startade Resurscentrum projektet Barn i familj som ska pågå i tre år.

Målet är att bidra till att stärka barnperspektivet i den svenska asyl- och återvändandeprocessen samt att ta fram ett kunskapsstöd till andra kommuner och organisationer, skriver Strömsunds kommun i ett pressmeddelande.

 Barn i familj har bäring på kommunens tidigare projekt Barnets bästa vid återvändande. Projektet vill ytterligare stärka och beakta barnperspektivet för barn i familjer som befinner sig i asyl- och återvändandeprocess.

  • Strömsunds kommun har lång erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Idag finns ingen samhällsaktör som har ett ansvar för barnens omsorg under en asyl- och återvändandeprocess i Sverige, på det sätt som kommuner har ett uppdrag kring ensamkommande barn.
  • Vårt mål är därför att bidra till att stärka barnperspektivet och samtidigt öka hållbarheten i arbetet med målgruppen, säger projektledaren Ylfva Wistrand.

Skapa en kunskapsbank

Tillsammans med Delmi – delegationen för migrationsstudier ska projektet ta fram en kunskaps- och forskningsöversikt genom att sammanställa och analysera forskning och beprövad erfarenhet om återvändande och reintegrering för barn i familj. Översikten ska besvara frågorna:

  • Hur påverkas barns hälsa och utveckling i förhållande till familjens återvändande?
  • Vilka möjligheter och hinder har tidigare forskning identifierat för en framgångsrik återvändande- och återintegrationsprocess för barn i familj?

Projektet ska också ta fram ett metodstöd om asyl- och återvändandeprocessen, riktat såväl till målgruppen som till de som möter den. Det ska fungera som ett kunskapsstöd till andra kommuner och organisationer. Projektet kommer att samverka med frivilligorganisationer och andra aktörer nationellt och internationellt.

Utsatt målgrupp

För personer som inte beviljas uppehållstillstånd och ska återvända till tredjeland behöver det frivilliga återvändandet öka samtidigt som det ska vara hållbart och präglas av humanitet.

  • Barn är en särskilt utsatt grupp och då är det viktigt att tillämpa en helhetssyn, från asylansökan till återvändande, och särskilt beakta hur de olika delarna påverkar varandra. Projektet vill skapa bättre förutsättningar för direkta stödinsatser för denna grupp, säger projektledaren Anna Strömstedt.

Asyl-, migrations-, och integrationsfonden (AMIF) står för huvuddelen av finansieringen.

Upplagd text: Barbro Ericson

Foto: Cathrine Blixth

affarsnyttnorr