Pressbild Strömsunds kommun.

Presentation av ny kunskapsöversikt

nyheter

2024-01-21 Den 22 januari bjuder Resurscentrums projekt Barn i familj och Delegationen för migrationsstudier, Delmi, in till seminarium och lansering av en ny kunskapsöversikt om återvändande och (åter)integration för barn i familj. Du kan se seminariet digitalt.

Översikten har tagit ett grepp över all relevant forskning på detta området med fokus på utbildning, sociokulturell (åter)integration och hälsa, samt möjligheter och hinder för en framgångsrik återvändande- och (åter)integrationsprocess.

Kunskapsöversikten har skrivits av Delmi på uppdrag av Resurscentrums projekt Barn i familj, som medfinansieras av Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden. Projektet ska bidra till ökad beredskap för samhällsaktörer, på nationell och på kommunal nivå i Sverige, som är involverade i återvändandeprocessen för barn i familj, uppger Kommunerna.

Stärker barnrätten

Resurscentrum arbetar sedan 2013 med frågor som rör asyl- och återvändandeprocess och då främst med fokus på barn och ungas förutsättningar i processen. Projektet arbetar för att säkerställa ett tydligt barnperspektiv för asylsökande barn i familj och stärka barnrätten där barn (i familj) ska ges samma förutsättningar som sina vårdnadshavare att kunna hantera sin asyl- och återvändandeprocess.

– Idag finns ingen samhällsaktör som har ett ansvar för barnens omsorg under en asyl- och återvändandeprocess i Sverige, på det sätt som kommuner har ett uppdrag kring ensamkommande barn. Vårt mål är därför att bidra till att stärka barnperspektivet och samtidigt öka hållbarheten i arbetet med målgruppen, säger projektledarna Ylfva Wistrand och Anna Strömstedt.

Kunskapsstöd för kommuner och organisationer

Resurscentrum och Delmis samarbete leder även till en ökad koppling mellan teori och praktik, då kunskapsöversikten är en del av kommande stödmaterial för barnet, vårdnadshavaren och den som i sin yrkesroll möter dem. Projektet ska även kunna fungera som ett kunskapsstöd till andra kommuner och organisationer samt samverka med frivilligorganisationer och andra aktörer.

– Asylsökande barn och unga är en särskilt utsatt grupp och då är det viktigt att tillämpa en helhetssyn, från asylansökan till återvändande, och särskilt beakta hur de olika delarna påverkar varandra. Projektet vill skapa bättre förutsättningar för direkta stödinsatser för just denna grupp, säger Ylfva Wistrand Projektledare Barn i Familj Strömsunds kommun. .

Se presentationen digitalt

Du kan se seminariet och presentationen av kunskapsöversikten måndagen den 22 januari klockan 13.00 på nätet. Då aktiveras webbspelaren och du kan trycka på start för att se sändningen, enligt given information.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr