Lena Johansson (s)

Personal i Hammerdal och Strömsund vädjar om ny förskola

nyheter

2023-02-23 I går onsdag hade kommunfullmäktige i Strömsund möte och där togs Lena Johanssons (s) motion upp om planer på att bygga ny förskola i Hammerdal och Strömsund. De som finns idag är inte anpassade varken för barn eller personal. Vänsterpartiet hade synpunkter i ärendet.

Lena Johansson (s) med mångårig erfarenhet från att driva politiska frågor i Strömsunds kommun hade under våren 2022 lämnat in en motion till Kommunstyrelsen att det är dags att se över situationen med gamla förskolor i kommunen som inte alls är anpassade för ändamålet. Både personal och barn finns i små och obekväma lokaler som borde ha blivit utbytta för flera år sedan. Affärsnytt Norr kontaktar Lena Johansson för att få höra upprinnelsen till hennes motion:

Jag har flera gånger varit på studiebesök på förskolorna i  Hammerdal och Strömsund och fått både se och höra hur personalens arbetssituation ser ut. Jag kan säga att de känner uppgivenhet och stress på arbetsplatsen med trånga och omoderna lokaler som inte alls är lämpade som förskola. När jag var till Hammerdal och träffade personalen var det en kvinna som jobbat på förskolan i 20 år och nu var hon på väg att gå i pension. Hon uppgav att hennes dröm hade varit att få se en nybyggd förskola i Hammerdal innan hon skulle gå i pension, men så blev det inte. Vi har fortfarande samma gamla lokaler som inte är anpassade som förskola.

En annan ur personalen har till och med förslag på vart den nya förskolan skulle kunna byggas.

-Bygg bakom Åshamra för den marken äger kommunen.

Det är en stressig och svår arbetsmiljö med många barn som trängs på liten yta. Det är barnvagnar, leksaker och kläder som tar stor plats och för barn med funktionsnedsättning blir det extra svårt när det blir trångt och höga ljud.

När Lena Johansson lyssnade till personalen och gick igenom lokalerna lovade hon att skriva en motion till Kommunstyrelsen. Det gjorde hon och förra våren togs den upp och det var en enig styrelse som stod bakom. Men så lämnade vänsterpartiet in en interpellation skriven av Kristina Ström, där hon hade gått på förvaltningschefens uttalande om att det här skulle kunna leda till personalneddragningar och pengar kunde sparas in.

Men så var inte andemeningen uppger Lena. Vi har ju stor brist på barnskötare idag så hon går inte alls på uppgifterna om att det skulle göras nedskärningar i personalen.

-Jag tror absolut inte på att det skulle bli personalneddragningar bara för att det blir en nybyggd större förskola i Hammerdal och Strömsund. Vi har ju svårt idag att få barnskötare som fyller vakanserna, uppger hon och fortsätter:

-Jag vill arbeta för en bekväm arbetsmiljö, ta fram klimatsmarta lösningar och få en skola som kan ge barnen en lugnare atmosfär. På förskolorna finns barn från ett års ålder och det krävs mera arbetseffektiva lokaler, uppger Lena.

Under onsdagens Kommunfullmäktige togs motionen från Lena Johansson upp och Kristina Ström (v) tog upp den interpellation hon lämnat in där hon tar upp faran med att det kommer bli en personalneddragning om en ny större förskola byggs. Det var efter att förvaltningschefen Tomas Sjövall uttalat sig, byggs en större förskola så går det att minska personalstyrkan med 8,6 barnskötare och det skulle generera en besparing på 3,7 miljoner kronor per år.  Under mötet var det bara vänsterpartiet som hade synpunkter i övrigt rådde en total enighet i frågan. Det blev bifall och nu tillsätts en arbetsgrupp som ska utreda vad det kommer att kosta att avveckla de gamla skolorna och vad nybyggda förskolor skulle kosta.

-Att det skulle bli neddragningar på antalet barnskötare i och med att en ny större förskola byggs köper jag inte. säger Lena och fortsätter:

-Det blev som sagt bifall till motionen under Kommunfullmäktige och det är jag glad över för jag vill verkligen se att det blir en positiv förändring, för så här kan vi inte fortsätta ha det. Så efter att protokollet är justerat och klart går ärendet tillbaka till Kommunstyrelsen som utser en utredningsgrupp, uppger Lena Johansson.

Att både Hammerdal och Strömsund under många år har bedrivit förskola i obekväma och trånga lokaler är ingen nyhet och man har vid ett flertal tillfällen pekat på nödlösningar som allt för ofta har blivit permanenta, uppger personalen, som vet hur fina förskolor som både Berg och Östersund har.

Här följer Lena Johanssons motion som inkom till Kommunstyrelsen den 13 april 2022.

Motion om nya förskolor i Strömsund och Hammerdal

Förskolan är en skolform för barn från ett till fem år. Alla barn i Sverige har rätt till förskola, och ett visst antal timmar i veckan har barn från tre års ålder, oavsett om föräldrarna arbetar, studerar eller är arbetssökande. Skolan och förskolan är några av våra viktigaste miljöer. Det är platser där våra barn och unga tillbringar majoriteten av sin vakna tid. Det är också platser där barn och unga ska få lust att lära, läsa, leka och bli nyfikna människor.

Förskolans lärmiljö ska utformas så att den stöttar barnen i att kunna lita på sina egna förmågor. Hur vi utformar vår lärmiljö för barnen återspeglar sig hur viktiga vi anser att olika aktiviteter är och hur vi värdesätter dem som ska vistas i miljön. Betänk att det är våra barn som skapar världen, bygger kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser, visar solidaritet och tilltro till andra. Behovet av nya förskolelokaler har blivit påtagligt de senaste åren i områdena Strömsund och Hammerdal på grund av ett ökat antal barn.

Vi har många små förskolor som ej är byggda för förskoleverksamhet från begynnelsen, vilket medför begränsningar att utöka barnantalen och samnyttjande personal på ett effektivt sätt, då de är långa avstånd mellan förskolorna. Vi har expanderande företag i vår kommun som behöver arbetskraft och det medför ett ökat behov av offentlig service i form av ökat behov av bl a förskoleplatser, vi behöver ha en långsiktig plan för att tillgodose detta, i form av nyinvesteringar av två nybyggnationer av förskolor, en fyraavdelnings förskola i Hammerdal och två fyraavdelnings förskolor i Strömsund, och att betänka är att förskolor med många barn kräver särskilt omsorgsfull planering, för att främja inlärning och välmående ska det finns med i planeringen. a’ QQ; :

Socialkdemokraterna smmmspmnn 2022-04—13.  Vi vill därför att man utreder följande;

– Att undersöka vilka effektiviseringar det skulle medföra av personalresurser. — Att investeringskostnader finns med i utredningen och kostnader/år. – Att kostnader för drift och avyttrandet av de gamla lokalerna finns med. – Att man tar hänsyn till energieffektivisering och klimatsmart byggande, för att minska driftkostnader. — Att man belyser hur lärmiljöerna för barnen skulle förbättras. [74/44/ZÅM74 Lena Johansson (5) Fullmäktigeledamot.

Den här motionen ligger till grund för fortsatt utredning om att bygga nya förskolor i Hammerdal och Strömsund.

Text: Barbro Ericson

Foto: Privat

 

affarsnyttnorr