Vacker natur från Gäddede.

Nytt läromedel för tryggare fjällvistelser

nyheter

2017-08-31 Ett nytt läromedel ska höja svenska högstadieelevers kunskaper om friluftsliv i allmänhet och fjällvärlden i synnerhet. Genom praktiska moment ska även kreativitet, nyfikenhet och självförtroende stimuleras, uppges i ett Pressmeddelande.

Läromedlet, som är kostnadsfritt för skolorna, är utvecklat av Fjällsäkerhetsrådet, med stöd bland annat av pedagogisk expertis på Gymnastik- och Idrottshögskolan samt Folkuniversitetet.

– Vi har länge sett ett behov av ett läromedel om fjällkunskap. Läromedlet är utformat efter läroplanens krav och ska ge eleverna kunskaper om fjällens olika miljöer och hur en trygg fjälltur kan planeras och genomföras, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.

Läromedlet – ”Friluftsliv i fjällen” – är ett webbaserat och kostnadsfritt undervisningsmaterial avsett för grundskolans årskurs 7 – 9. Det kan användas såväl i klassrumsmiljö, för att ge eleverna grundläggande kunskaper om den svenska fjällkedjan och dess kulturhistoria, som inför en tur i fjällen eller annan friluftsmiljö. Undervisningen ska bidra till att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt förmåga att lösa problem, något som särskilt framhålls i läroplanen (lgr11).

”Friluftsliv i fjällen” kan användas i sin helhet eller i delar. En introducerande del ger kunskaper om fjällkedjans känsliga miljö, skyddade områden samt djur- och växtliv. Här finns också ett avsnitt om samer och renskötsel. Därefter följer praktiskt inriktade delar om hur en fjällvistelse kan planeras och genomföras på ett säkert sätt.

I anslutning till undervisningsmaterialet finns en lärarhandledning. För lärare som planerar att genomföra en fjällvistelse med sina elever finns även en avgiftsbelagd handledarkurs kring fjällpedagogik, utvecklad av Folkuniversitet.

– Kursen ger praktiska kunskaper för trygga, lärorika och spännande utflykter i alla friluftsmiljöer. Vi hoppas och tror att intresset är stort bland lärare i hela Sverige, säger Mattias Jaktlund, verksamhetschef skolor på Folkuniversitetet.

”Friluftsliv i fjällen” lanseras den 31 augusti i samband med arrangemanget Fjällets dagar på Svenska Turistföreningens fjällstation i Storulvån i Jämtlandsfjällen. Läromedlet har utvecklats av Fjällsäkerhetsrådet i samarbete med pedagogisk expertis på Gymnastik- och Idrottshögskolan, Folkuniversitetet samt Naboer, ett utvecklingsbolag inom ramen för ett Interreg-samarbete mellan norska Tröndelag och Jämtlands län.

Läs mer om webbutbildningen

affarsnyttnorr