Foto på Järv. wwf.se

Ny miniminivå fastställd för järv i Sverige

nyheter

2020-05-8 Naturvårdsverket har fastställt det minsta antal jävar som ska finnas i län och rovdjursförvaltningsområden i Sverige. För att järvpopulationen ska ha gynnsam bevarandestatus ska det vara minst 600 järvar i Sverige.

Naturvårdsverket har beslutat att fastställa miniminivåer för järv för fem år framåt. Naturvårdsverket bedömer att det bäst tillgodoser de politiska målen för rovdjursförvaltningen att besluta om miniminivåer som är så låga som möjligt utan att det riskerar att äventyra gynnsam bevarandestatusför arten.

Att jobba med miniminivåer är en viktig del av rovdjursförvaltningen. Det ger oss en siffra på det lägsta antalet järvar som måste finnas på regional nivå för att vi ska ha en livskraftig järvstam. Miniminivåer skapar en stabilitet och en långsiktighet i hur vi förvaltar den svenska järvpopulationen säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Förslag från Länsstyrelserna

Under 2019 lämnade länsstyrelserna förslag till Naturvårdsverket om miniminivåerna för järv fördelat på rovdjursförvaltningsområden. I februari 2020 har samtliga berörda länsstyrelser kommit in med förslag även på länsnivå. Miniminivåerna anges i antal föryngringar på både läns- och rovdjursförvaltningsområdesnivå som nationellt inte får underskridas.

2019 års inventeringsresultat visar att stammen ligger över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus. Från att i huvudsak vara knuten till fjällområdet samt gränslandet mellan skog och fjäll verkar stammen fortsätta att expandera geografiskt mot skogslandet inom och utanför renskötselområdet vilket är ett mål för förvaltningen. Spridningen söderut har möjliggjort en höjning av miniminivån i mellersta rovdjursförvaltningsområdet, och motsvarande minskning av nivån i norra rovdjursförvaltningsområdet.

– Det är glädjande att se att det skett en viss spridning av järvstammen söderut. På sikt kan det innebära att stammen kan minskas i renskötselområdet vilket skulle bidra till att minska skadorna på rennäringen säger Marcus Öhman.

Minst 600 individer 

Gynnsam bevarandestatus för de stora rovdjuren bedöms utifrån flera olika kriterier som sammanvägs och rapporteras till EU vart sjätte år. Förutom populationsstorlek bedöms bland annat arternas livsmiljö och utbredningsområde. 2019 rapporterade Naturvårdsverket nya referensvärden till EU enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet. Det nya referensvärdet för minsta populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus för järv i Sverige rapporterades till 600 individer utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga underlag.

Upplagt: Barbro Ericson

affarsnyttnorr