Nära Vård – området nord

nyheter

2024-06-26 Vilken verksamhet och vilka delar av verksamheten är aktuell/aktuella för begäran av dispens?

Nära Vård område nord, ambulansstationen i Strömsund. Verksamheten i Strömsund består
av en ambulansbil som är verksam dygnet runt, samt en ambulansbil som går dagtid (08.00
– 20.00). Utöver detta har verksamheten även en bedömningsbil – en resurs som ska finnas i
området och syftar till att avlasta ambulansen. Bedömningsbilen ska ständigt finnas i
området och gör första bedömningar, första insatser i väntan på ambulans och finnas
tillgänglig i området. Bedömningsbilen ska bemannas av en sjuksköterska, skriver Region Jämtland Härjedalen.

Vilken/vilka yrkesgrupp/yrkesgrupper är berörda av begäran om dispens och
hur många arbetstagare i dessa grupper skulle beröras? På ambulansstationen i Strömsund finns 17 tillsvidareanställda (4 ambulanssjukvårdare och 13 sjuksköterskor) samt 2 vikarier som har långtidsvikariat.

Vid stationen i Strömsund berörs samtliga medarbetare som är placerade där samt
medarbetare med tillfällig placering där för att täcka eventuella schemaluckor, vakanser
samt annan ledighet. Totalt omfattar dispensen 25 personer.

Har alternativa lösningar och möjligheterna att bemanna verksamheten med beaktande av dygnsviloreglerna enligt AB uttömts? Verksamheten har tillämpat delade dygn (12-timmarspass) sedan 2023-10-01, där man ser att bristen på bemanning har resulterat i höga andelar övertid. Exempel på hur schemat kan se ut utifrån befintlig schemaläggning bifogas med detta dokument (schema i dagsläget).

Arbetsgivaren har, efter lyckade rekryteringar, lyckats upprätthålla verksamheten på
ambulansstationen i Strömsund. Dock har arbetsgivaren varit tvungen att ställa av
bedömningsbilen på grund av bemanningsbrist.

Beskriv hur verksamheten är bemannad och hur belastningen ser ut. Ange om det saknas specifik kompetens eller dylikt. Om så är fallet vilken/vilka kompetenser saknas och vilka konsekvenser får det?
Verksamheten är bemannad med 25% ambulanssjukvårdare och 75% juksköterskor/ambulanssjuksköterskor. I Strömsund finns en dygnsambulans och en
dagambulans som båda bemannas av två personer där minst en person i varje besättning
enligt lag ska vara utbildad sjuksköterska. Det är främst en sjuksköterskekompetens som
saknas och en konsekvens av det är att bedömningsbilen i området har inte varit i drift
sedan övergången till delade dygn 2023-10-01.

I dag är endast hälften av personalstyrkan fastboende i området. Resterande del pendlar 10 –
12 mil enkel väg för att komma till arbetet. Svårt att finna behörig kompetens på lokal nivå. Den operativa ambulanspersonalen ska finnas tillgänglig för utryckning dygnet runt under årets alla dagar och i ledning av verksamheten med verksamheten med ACIB (ambulanschef i beredskap) och inre befäl. Personalen har en inställelsetid (den tid det tar att ta sig till bilen från att larmet inkommer) på 90 sekunder.

Beläggning ambulansen Strömsund
Ambulansen Strömsund
Beläggning över dygnet trender
År Andel tid i uppdrag dygnsresurs
Strömsund
2021 26,10%
2022 29,00%
2023 28,10%
Larm dag/Natt, 2022-2023 dygnsresurs Strömsund
46% av larmen på jourtid transporteras till Östersund

Beskriv om det finns specifika faktorer kopplade till tredje man (till exempel
patient, brukare, barn, civilsamhälle eller dylikt) som särskilt behöver beaktas
när verksamheten bemannas.
Ambulansverksamheten är verksam alla dygnets timmar och alla dagar året runt. Det är
viktigt att patientsäkerheten, akutvården och tillgänglighet inte försämras för regionens
invånare. Patientsäkerheten har påverkats som ett led i de nya arbetstidsreglerna då man i
Strömsunds område har behövt ställa av en bedömningsbil med placering Hammerdal.
Enhetschefen prioriterar dagligen och omfördelar personal för att täcka vakanta arbetspass.

Finns det andra faktorer som påverkar möjligheten att bemanna, såsom hög andel deltidsarbete, frånvaro, svårigheter att rekrytera eller dylikt och vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa bemanningen. Från hösten -23 till hösten -24 är två sjuksköterskor föräldralediga samt att det tillkommer ytterligare planerade föräldraledigheter över sommaren.
Inför sommaren har en tillsvidareanställd sjuksköterska och en vikarierande sjuksköterska
valt att säga upp sin tjänst/vikariat pga. långt pendlingsavstånd. Ett flertal sjuksköterskor arbetar deltid, har deltidsuppdrag (psykiatrisamordnare, inre befäl, VFU samordnare).

Inför sommaren saknas 4.1 heltidstjänster av ordinarie sjuksköterskor. Bristen på personal leder till hög andel övertid och stor risk för beordring av personal. Det är stora svårigheter att rekrytera till Strömsund då det anses vara glesbygd och området ser en brist på inflyttande. En stor andel av personalen pendlar 10 mil (bor i Östersund) till sitt arbete i Strömsund. Den nya arbetstidsförläggningen resulterar i fler tillfällen att pendla för medarbetarna och det leder till att flera söker arbete på ambulansstationer som liggernärmare bostadsorten. Längre pendlingsavstånd gör tjänsterna mindre attraktiva.

Möjligheterna att ta in nyexaminerade sjuksköterskor är även begränsad då det är lång
inskolningstid som förutsätter att verksamheten har erfaren personal på plats. Den nya arbetstidsförläggningen resulterar i fler tillfällen att pendla för medarbetarna, då det
är vanligt förekommande att medarbetare har långa pendlingsavstånd.

Beskriv verksamhetens geografiska förutsättningar om detta är relevant i
ärendet, till exempel om det rör sig om glesbygd med långa pendlingsavstånd
eller dylikt?
Strömsunds kommun är en stor kommun i Jämtland. Ytan är 11 781 km2 och det bor drygt
11 000 personer i kommunen och av dom 3500 i centralorten Strömsund.
Medelåldern är hög, 44,6% av befolkningen är över 55 år. Ambulansen är stationerad i Strömsunds centrum och har 10 mil till regionens enda sjukhus. Ett larm som blir transport till sjukhuset tar i genomsnitt 4 timmar tur och retur vid enkel körning utan andra uppdrag på vägen.

Ambulansen tar uppdrag i hela kommunen t.ex. i Norråker som ligger 8,5 mil norr om
Strömsund. Vid ett sådant uppdrag tar larmet ca 6 timmar att utföra. Svårt att planera arbetet inom ambulans vilket resulterar i ofta förekommande och långt övertidsarbete. Under ett uppdrag ingår avlämning av patient, tanka, fylla på bilen med utrustning, dokumentera mm. I genomsnitt tar det i området 25 minuter för en ambulans att  ta sig från ambulansstationen till patientens hem (responstid).

Det är inte ovanligt förekommande att en ambulans måste köra till sjukhus vid ett tillfälle som då resulterar i att en oförutsedd händelse inträffar som inskränker på medarbetarens dygnsvila. Nedan bifogad bild är för att illustrera storleken av Jämtland i förhållande till Skåne. Beskriv förväntad utveckling och belastning på verksamheten under de 12 månaderna.

Statistiken från 2023 visar att ambulansverksamheten i Strömsund har liknande antal larm
och beläggningar som 2022. Inga indikationer på att belastningen kommer att gå upp inom
närmsta framtid.

Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt AB ellertill ämplig bilaga till AB ska kunna förläggas. Nytt grundschema med 12 h aktiv tid pass, dag eller natt. Ett större arbete har pågått sedan införandet av de nya reglerna som innebär att man nyttjar hela ambulansverksamhetens
resurser till att bemanna enheterna enl. punkt 1. Detta ses som en kortsiktig lösning där
arbetsgivaren nyttjar arbetsledningsrätten. Denna hantering påverkar dock andra stationers
bemanning och resurser vilket medför att det inte är en hållbar lösning på sikt.

Ständigt rekryteringsarbete har pågått kopplat till ambulansstationen sedan maj 2023.
Annonserna har legat ute längre perioder och har blivit förlängt flertal gånger. Rekryteringsförsöken har gett visst resultat, dock har medarbetare valt att säga upp sig på grund av pendlingsavstånden. Arbetsgivaren ser att rekrytering av vikarier inför sommarsäsongerna har blivit sämre med åren, med allt färre sökanden. Inför sommaren 2024 har det inte inkommit några behöriga ansökningar. Enhetschef har haft dialog med kandidater som har sökt på andra ambulansstationer i syfte att få över dem till ambulansstationen i Strömsund – detta har skett i samråd med övriga enhetschefer inom
regionens ambulansverksamhet. Vidare har enhetschefen arbetat brett via direktkontakt
med behöriga personer som bedöms vara lämplig för sommarvikariat utan framgång.

Arbetsgivaren har även infört ett glesbygdstillägg á 3 000 kronor för ambulansstationerna
utanför Östersund. Då stationerna har haft medarbetare bemannad med personal från Östersund så innebär det även att medarbetare har valt att säga upp sina tjänster på berörda stationer för att arbeta på andra enheter. Med detta i beaktning fattade man då även ett beslut om att införa ett lönetillägg för svårrekryterade ambulansstationer i länet á 5 000 kronor (i detta beslut innefattas Strömsunds ambulansstation). Syftet med lönetillägget är att locka externa sökanden till stationerna och bibehålla den personal som arbetar på dessa stationer i dag. Lönetillägget för svårrekryterade stationer är tidsbegränsat och utvärdering är planerad till slutet på maj. Ska arbetsgivaren tillgodose föräldraledigheter och säkerställa förläggning av semester enl. lag beräknas antal vakanta pass med befintlig schemastruktur (delade dygn) att uppgå till 170.

Beskriv varför det krävs en dispens och utveckla varför arbetstid och jourtid, som sammantaget uppgår till 20 timmar, inte är tillräckligt för verksamheten. Vid tillämpning av 20-timmarspass blir det en förskjutning av passtiderna vilket resulterar i att medarbetarna kan komma att behöva starta sitt pass mellan 02 – 04 på natten.

Ytterligare en faktor som gör att det inte är en hållbar lösning beror på de långa pendlingsavstånden; vid beviljat undantag behöver medarbetare som bor långt från stationen behöva pendla vid lika många tillfällen eftersom jour ej räknas som ordinarie arbetstid. Konsekvensen av detta är att de utför lika många pass, pendlingar men har längre arbetspass på grund av jouren. Arbetsgivaren bedömer att med detta arbetssätt kommer man inte kunna leva upp till kraven i AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö och skapa en balans mellan arbete, fritid och familjeliv; arbetsgivaren förutsätter att en
sådan balans är väsentlig för att kunna prestera i arbetet.

Arbetsgivaren ser därför med hänvisning till ovan att det alternativ som kvarstår på kort sikt
är att kunna förlägga medarbetare med arbetspass som innebär 20 timmar aktiv tid och 4 timmars jour. Då statistiken talar för att det är som lägst beläggning mellan 03.00 – 07.00 kommer jouren att förläggas under denna tidsram.

Beskriv också vilka konsekvenser en sådan schemaläggning skulle medföra för verksamheten.
Se ovan
Ange för hur lång tidsperiod dispens krävs, och vad som ligger till grund för
detta.
Som det ser ut i dag kommer ambulansverksamheten i Strömsund ej att kunna upprätthållas
under sommarperioden 2024 om dispens ej blir beviljat. Stationen har ej tillräckligt med personal för att lösa bemanningen och upprätthålla verksamheten, då antalet medarbetare inte räcker till för att fördela ut övertid att lösa de vakanta passen under sommarperioden och samtidigt säkerställa ledighet för medarbetarna i enlighet med SemL. Vad gäller rekrytering för semestervikarier för sommaren 2024 har det inte gett tillräckligt många sökanden för att kunna upprätthålla verksamheten, säkerställa patientsäkerhet och samtidigt följa huvudreglerna enligt AB20 §13 mom.5. Vid ej beviljad dispens finns det även en risk att man behöver ställa av dagbilen vilket resulterar i en ökad arbetsbelastning på
dygnsbilen och patientsäkerheten påverkas negativt.

Under huvudsemestern behöver därför arbetsgivaren tillämpa hybridschema dvs en
kombination av dygnspass (20 timmar aktiv tid, 4 timmar jour) och 12 h pass. Förläggning
av dygnspass kommer ej att vara bundet till specifika veckodagar, utan i stället vara kopplat
till vissa perioder. Dessa perioder kommer att vara kopplat till hur bemanningsläget ser ut
utifrån beviljade semestrar. Hänsyn kommer att ta till individers olika förutsättningar och
ske på en frivillig basis. Arbetsgivaren har sedan tidigare gjort en inventering kopplat till
vilka medarbetare som skulle kunna tänka sig att arbeta dygnspass och samtliga ställer sig
positiv till att arbeta dygn under huvudsemesterperioden.

Med hänvisning till ovan ansöker arbetsgivaren om dispens för sommarperioden (2024-06-03 – 2024-08-31).

Upplagd text o bild: Barbro Ericson

affarsnyttnorr

Kommentarer är avstängda.