Kommuniké från engcon AB:s årsstämma

nyheter

2023-05-4 engcon AB höll idag torsdagen den 4 maj 2023 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2022 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för
räkenskapsåret 2022.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas om totalt 0,85 kronor per aktie med två utbetalningstillfällen. Stämman beslutade att avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,43 kronor per aktie ska vara den 8
maj 2023 och att avstämningsdag för den andra utbetalningen om 0,42 kronor per aktie ska vara den 2 oktober 2023. Den första utbetalningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den 11 maj 2023 och den andra utbetalningen den 5 oktober 2023.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Annika Bäremo, Anna Stålenbring, Stig Engström, Monica Engström och Bob Persson. Till styrelsens ordförande omvaldes Annika Bäremo.

För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets
webbplats www.engcongroup.com.

Stämman beslutade, till slutet av nästa årsstämma, att ett arvode ska utgå med 500 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor (oförändrat) till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska arvode utgå med 100 000 kronor (tidigare 70 000 kronor) till
PRESSMEDDELANDE
04 maj 2023 16:20:00 CEST
engcon AB | Org.nr. 556647-1727 | Godsgatan 6, 833 36 Strömsund, Sverige | +46 670 178 00 | www.engcongroup.com
2/2  utskottets ordförande samt med 50 000 kronor (tidigare 40 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 40 000 kronor (oförändrat) till utskottets ordförande samt med 25 000 kronor
(oförändrat) till var och en av de övriga ledamöterna.

Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Harald Jagner kommer även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning. Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Instruktion för valberedningen
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en uppdaterad instruktion för valberedningen, att gälla tills vidare.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av B-aktier. Det totala antalet B-aktier som emitteras med stöd
av bemyndigandet får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman, räknat efter fullt utnyttjande av bemyndigandet.

Nyemission med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Upplagt pressmeddelande: Barbro Ericson

affarsnyttnorr