Inriktningen för svensk viltförvaltning

nyheter

2022-04-5 Nu finns en uppdaterad Strategi för svensk viltförvaltning 2022 - 2029. Vi tackar alla som bidragit med sin kunskap och sina perspektiv och fortsätter arbetet med att utveckla viltförvaltningen, skriver Naturvårdsverket.

– Vi hoppas att alla som berörs av eller har ett intresse för den resurs som viltet i Sverige utgör får användning av strategin.  Tanken är att den ska samla alla aktörer inom viltförvaltningen säger Claes Svedlindh, avdelningschef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Den första strategin fanns på plats 2015. Visionen för svensk viltförvaltning som formulerades då är lika giltig i dag och är utgångspunkten för alla delar i strategin: ”En viltförvaltning i balans gör att alla kan uppleva viltets värden.” Visionen kan sammanfattas till att viltförvaltning handlar om att få vilda djur och människor att fungera tillsammans, idag och över tid.

Tre övergripande perspektiv

Strategin utgår från tre övergripande perspektiv:

  • Bevarande av viltarter
  • Brukande av viltet som resurs
  • Begränsning av skador och olägenheter av vilt

Det betyder att behovet av samverkan är stort. I arbetet med att nå balansen i visionen behöver myndigheter och företrädare från olika perspektiv mötas. Alla inblandade har ett ansvar för de sätt vi möts på och för att bidra till att driva arbetet inom viltförvaltningen vidare.

Nytt i den uppdaterade viltstrategin är åtta fokusområden för den första delen av strategiperioden. Inom dessa områden kommer Naturvårdsverket tillsammans med berörda myndigheter att kraftsamla och arbeta tillsammans.

Upplagd text o foto: Barbro Ericson

affarsnyttnorr