Privat bild.

Hotingsbor klar för Trygghetsvandring

nyheter

2019-12-17 Måndagen den 30 september samlades polis, företrädare för kommunen och invånare för att tillsammans genomföra en trygghetsvandring i Hoting. Synpunkterna är nu sammanställda i en åtgärdsplan, uppger Strömsunds kommun.

Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö och är ett led i kommunens och polisens gemensamma arbete med medborgarlöften i Strömsunds kommun.

Stort deltagande

Att en trygghetsvandring skedde i Hoting i slutet av september berodde på att brottsligheten och otryggheten på kort tid ökat där. Över 80 personer deltog och kom med synpunkter på sådant som kan påverka känslan av trygghet i utemiljön, exempelvis skötsel, underhåll och tillgänglighet på gator, i grönområden och vid hållplatser.

En åtgärdsplan är framtagen

Kommunen och polisen har nu gjort en åtgärdsplan utifrån de synpunkter och förslag på åtgärder som kom fram under trygghetsvandringen. Nu ska parterna gemensamt besluta vilka åtgärder som bör genomföras.

– Många tyckte att det fanns mörka platser och att belysningen var bristfällig. Det fanns även behov av röjning av buskage och sly. Hastigheten som många förare håller genom samhället uppfattas ofta som för hög, säger Nina Ström, kommunens säkerhetssamordnare.

Röjning och belysning – viktiga åtgärder

Kommunen har redan påbörjat vissa av åtgärderna i planen. Vi har sett över all kommunal belysning på gator, runt skolan och utanför simhallen. Röjning är beställd av buskage och sly mellan väg E45 och järnvägen, mer röjning är planerad till våren Då sker även reparation av gångvägen vid Nya Närvården och ett hinder för biltrafik ska sättas ut för att öka tillgängligheten för gångtrafikanter. Teknik- och serviceförvaltningen håller på att se över taggsystemet som styr tillgången till simhallen och gymmet för att undvika att obehöriga tar sig in i lokalen.

Stort intresse inför informationsmötet. Bild privat.

 

Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket om de åtgärdsförslag som rör deras ansvarsområden, såsom belysning och hastighetsbestämmelser längs E45.

– Kommunen har sedan tidigare en kontinuerlig dialog med Trafikverket och vi har för avsikt att lyfta upp de brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiven mer i den samverkan, säger Nina Ström.

Trafikkontroller och utredningar

Polisen har genomfört trafikkontroller i Hoting och haft ökad närvaro. Deras främsta arbete har gjorts utredningsmässigt mot några av de individer som allmänheten kände oro för. Polisen och andra aktörer har en kontinuerlig kontakt och god samverkan för en ökad trygghet på orten.

Läs alla medborgarlöften för Strömsunds kommun

 

affarsnyttnorr