Förutsättningarna för vården att nå målen i omställningen till en god och nära vård har inte förbättrats

nyheter

2023-03-31 Arbetet med omställningen till en god och nära vård pågår på strategisk nivå, men har ännu inte fått några tydliga effekter i verksamheterna. Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning, vilket får konsekvenser för både patienter och för dem som arbetar i primärvården. Det saknas även resurser för utvecklingsarbetet. Det visar en ny delrapport som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag.

Regeringen tog 2018 initiativ till en omställning i hälso- och sjukvården till en god och nära vård. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att utvärdera omställningen. Den senaste delrapporten belyser bland annat kompetensförsörjningen i primärvården och samverkan mellan regioner och kommuner, samt den nära vården i landsbygd och områden med socioekonomiska utmaningar.

Delrapporten visar att verksamheterna inte har fått bättre förutsättningar för att nå omställningens mål, där primärvården ska vara navet i vården. Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning, och generalistkompetensen i form av specialistläkare i allmänmedicin och distriktssköterskor har minskat över tid.

– Den här utvecklingen får konsekvenser för patienterna, bland annat för att kontinuiteten blir lidande. Vi har tidigare beskrivit att det finns ett stort gap mellan patienternas behov av fast läkarkontakt och tillgången till sådana, säger Daniel Zetterberg, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i ett pressmeddelande.

Delrapporten visar också att det bara skett en marginell resursförflyttning till primärvården under senare år och att det saknas resurser för att driva det utvecklingsarbete som omställningen kräver. De knappa resurserna innebär en ansträngd arbetsmiljö i primärvården, och ger inte tillräckliga förutsättningar för förebyggande arbete och samverkan.

Samverkan fungerar relativt bra mellan regional och kommunal primärvård, men regionernas primärvård och den specialiserade vården behöver tillsammans utveckla sina arbetssätt. Det är också angeläget att stärka förutsättningarna för vården i områden med socioekonomiska utmaningar, som är mer resurskrävande och behöver prioriteras högre.

– Mycket arbete med att genomföra omställningen pågår i regioner och kommuner, både på strategisk nivå och i projektform. Men omställningen är ännu inte synlig i verksamheterna, trots att omställningen är efterfrågad och att det finns en uppslutning bakom omställningen mål, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Fler kunskapsunderlag om omställningen publiceras under 2023 och 2024, och slutredovisningen sker i mars 2025. Då lämnas också rekommendationer till regeringen och andra aktörer.

Rapporten Ordnat för omställning? Utvärdering av omställningen till en god och nära vård: delrapport finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

Vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning.

Upplagd text: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr