engcon visar ett stabilt resultat för året trots svagt fjärde kvartal

nyheter

2024-03-27 engcons års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är från och med idag tillgänglig. Års- och hållbarhetsredovisningen på svenska liksom en engelsk översättning finns tillgänglig på www.engcongroup.com/se/investerare . Den svenska versionen finns även tillgänglig i European Single Electronic.

engcon publicerar idag en års- och hållbarhetsredovisning för 2023 och här följer VD och koncernchef Christer Blomgrens kommentar:

-Vi blickar tillbaka på ett år som präglats av geopolitisk oro, inflation, räntehöjningar och därmed en avvaktande marknad. Under utmanande förhållanden har vi levererat god lönsamhet och ett starkt kassaflöde samtidigt som vi påbörjat implementering av ett nytt affärssystem under pågående produktion. En historisk milstolpe är att våra regioner utanför Norden nu står för mer än 50 procent av vår omsättning, uppge Christer Blomgren i ett pressmeddelande.

 

Stark inledning på året

Året inleddes med ett exceptionellt första kvartal då vi levererade ut en stor del av orderboken vilket möjliggjordes av att flaskhalsar i leverantörskedjorna upphörde. Detta genererade lönsamhet på rekordnivå i första kvartalet och vittnar om potentialen i vår skalbara affärsmodell. Under året har vi sett en sjunkande orderingång orsakat av ekonomisk osäkerhet med ett avvaktande köpbeteende som följd, kombinerat med lager hos våra återförsäljare.

Vi summerar det gånga året med ett rörelseresultatet på 376  (415) MSEK och en rörelsemarginal på 19,8 (21,4) procent. Nettoomsättningen för helåret uppgår till 1 898 (1 938) MSEK. Svag nettoomsättning och viktiga framsteg på den europeiska marknaden. Nettoomsättningen i kvartalet uppgår till 308 (541) MSEK. Bruttovinsten i kvartalet uppgårtill  40,3 (44,0) procent och belastas av den låga omsättningen och produktionsrelaterade personalkostnader. Rörelsemarginalen uppgår till 6,2 (22,4) procent som ett resultat av höga omkostnader i förhållande till en lägre omsättning. Kassaflödet uppgår till 96 (56) MSEK från den löpande verksamheten och förblir fortsatt starkt huvudsakligen på grund av minskad kapitalbindning.

Bytet av affärssystem har utmanat organisationen och påverkat resultatet genom minskad kapacitet i produktionen samt krävt mycket resurser. Orderingången minskar organiskt med 26 procent men ökar i jämförelse med tredje kvartalet vilket indikerar en stabilisering. Förköpseffekterna var förhållandevis låga jämfört med tidigare år. Den nordiska marknaden är fortsatt pressad av den avstannade byggsektorn och visar få tecken på återhämtning i närtid. På våra tillväxtmarknader är bilden mer splittrad. Det är glädjande att se att Europa visar organisk tillväxt trots ekonomisk osäkerhet.

Våra tiltrotatorer och tillbehör får ett allt större erkännande vilket visat sig genom en betydelsefull order från en fransk maskinuthyrningskund samt ett nytt samarbete som utgör en viktig strategisk pusselbit för fortsatt expansion i DACH regionen. I Asien-Oceanien ser vi en ökad orderingång efter en tids nedgång där både Australien och Korea visar positiva tendenser. Utvecklingen i Amerika är utmanande.

Vi har vuxit snabbt, utökat vårt geografiska territorium och har många nya medarbetare. Detta i kombination med etablering av vår nya logistikhubb och flytt av lager har påverkatvå rt säljfokus negativt. Vår tro på den amerikanska marknaden är fortsatt stark och vi följer aktivt utvecklingen.

Framåtblick

Vi är fortsatt försiktiga i vår framtidsbedömning. Vi tror inte att kommande kvartal kommer att bidra med någon dramatisk tillväxt. Vi räknar också med att den fortsatta implementeringen av affärssystemet kommer att ha påverkan på organisationen och troligtvis vår marginal. Vår strategi och våra finansiella mål ligger dock fast och vi arbetar målmedvetet för att uppnå dessa.

Slutligen vill jag rikta ett varm tack till alla på engcon. Under utmanande förutsättningar har vi levererat på många av våra mål. Er professionalitet, engagemang, initiativkraft och flexibilitet är det som tagit oss dit vi är och det som kommer att möjliggöra för oss att ta nästa steg på vår resa. Jag vill också tacka våra kunder, samarbetspartners och investerare. Tillsammans kommer vi att förändra den grävande världen.

Krister Blomgren
VD och koncernchef

Års- och hållbarhetsredovisningen på svenska liksom en engelsk översättning finns tillgänglig på www.engcongroup.com/se/investerare. Den svenska versionen finns även tillgänglig i European Single Electronic.

Upplagd text: Barbro Ericson

affarsnyttnorr