En tillbakablick på en av många utmärkelser Stig Engström mottagit.

engcon ansluter sig till Science Based Targets initiative

nyheter

2023-03-13 engcon tar nu ett viktigt steg i sitt hållbarhetsarbete och ansluter sig till Science Based Targets initiative (SBTi). Med vetenskapsbaserade utsläppsmål är engcon ett av drygt 4 000 bolag världen över som leder omvandlingen mot ett koldioxidneutralt samhälle.

FN:s klimatpanel IPCC har tydligt varnat för att världen står inför flertalet oundvikliga klimatrisker under de kommande två decennierna på grund av effekterna av global uppvärmning och klimatförändringar. engcon vill öka sitt bidrag till den gröna omställningen genom att sätta vetenskapsbaserade och validerade utsläppsmål i linje med Science Based Targets initiative och Parisavtalets 1,5°C-mål.

Den globala flottan av engcons tiltrotatorer bidrar årligen till minskade koldioxidutsläpp genom direkta besparingar i bränsle och indirekta besparingar via ökad produktivitet och flexibelt arbete. Genom hållbar innovation och vetenskapligt baserade utsläppsmål kan vi öka vårt positiva bidrag till den globala klimatomställningen.

engcon åtar sig att minska sina absoluta utsläpp för Scope 1 och 2 med 42 procent fram till 2030.
Scope 1 innefattar direkta utsläpp från engcons egen verksamhet och Scope 2 indirekta utsläpp från inköpt el och fjärrvärme. För Scope 3, indirekta utsläpp inom vår värdekedja, har engcon som mål att mäta och minska dessa utsläpp. Klimatmålen är baserade på beräkningar av engcons koldioxidutsläpp 2021 och följs upp årligen.

Hållbarhet utgör grunden för vår affär och långsiktiga tillväxt. Vi arbetar hela tiden nära våra slutkunder och samarbetspartners med att utveckla innovativa, produktiva och hållbara lösningar. På så sätt kan vi göra skillnad. Genom vetenskapsbaserade mål får vi en tydlig färdplan som minskar våra egna och leverantörskedjans växthusgasutsläpp och bidrar till den globala klimatomställningen”

säger Krister Blomgren, engcons VD och koncernchef i ett pressmeddelande.

Om Science Based Targets initiative

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett globalt organ som gör det möjligt för bolag att sätta ambitiösa mål för utsläppsminskningar som är i linje med den senaste klimatvetenskapen. Det fokuserar på att påskynda att bolag världen över halverar sina utsläpp före 2030 och uppnår nettonollutsläpp före 2050.

Initiativet är ett samarbete mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) och är ett av We Mean Business Coalitions åtaganden. SBTi definierar och främjar god praxis inom vetenskapsbaserad målsättning, erbjuder resurser och vägledning för att minska hindren för implementering, och bedömer och godkänner självständigt bolagens mål. Läs mer på www.sciencebasedtargets.org @sciencetargets

Upplagd text: Barbro Ericson

 

affarsnyttnorr