Pressbild från tiden förr.

Diskrimineringslagens krav på löner bör ses över

nyheter

2019-05-23 För att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska alla arbetsgivare göra lönekartläggningar. Riksrevisionens granskning visar att lagkraven i liten utsträckning kan påverka löneskillnader, särskilt hos små arbetsgivare.

Ett av statens verktyg för att motverka osakliga löneskillnader är lönekartläggningar, som alla arbetsgivare ska göra. Företag med minst tio anställda ska dessutom dokumentera kartläggningen och de åtgärder som planeras, uppges i ett pressmeddelande.

Riksrevisionen har granskat hur väl lönekartläggning fungerar för att motverka osakliga löneskillnader. Granskningen visar bland annat följande:

  • För arbetsgivare med mellan 20 och 30 anställda har kravet på dokumenterade lönekartläggningar inte haft någon effekt på inkomstskillnaderna mellan könen.
  • Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer bedömer att lönekartläggning är arbetskrävande samtidigt som de sällan leder till att osakliga löneskillnader upptäcks.
  • Löneskillnaderna mellan kvinnor och män som jobbar hos samma arbetsgivare var sex procent år 2016. På hela arbetsmarknaden var de 12 procent samma år.
  • Löneskillnaderna är något mindre hos små arbetsgivare än hos större.

Kraven på att dokumentera lönekartläggning hade ingen mätbar effekt på inkomstskillnaderna hos de studerade företagen. Granskningen visar också att det kan vara komplicerat att genomföra delar av lönekartläggningen. Riksrevisionens bedömning är därför att lagstiftningen behöver ses över, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

– Lönekartläggning syftar till att motverka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som jobbar hos samma arbetsgivare. I dagsläget finns det ingen samlad statistik över löneskillnaderna på arbetsgivarnivå. För att regering och myndigheter ska kunna bedöma hur statens insatser på området kan utvecklas behöver sådan statistik tas fram, säger Christer Gerdes, projektledare för granskningen.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att:

  • utreda om lagstiftningen kan förenklas, så att lönekartläggning inte blir en betungande uppgift för arbetsgivarna,
  • utreda om lagstiftningen bättre kan anpassas efter arbetsgivarnas storlek,

ge Medlingsinstitutet i uppgift att följa utvecklingen av löneskillnader mellan män och kvinnor med anställning hos samma arbetsgivare.

affarsnyttnorr