Arkivbild.

Budget 2023 för barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen

nyheter

2023-03-31 Tomas Sjövall, förvaltningschef inom barn- kultur och utbildningsförvaltningen, får frågan: varför är det så illa ställt med ekonomin inom verksamheten? Då hänvisar han till nämndens beslutsprotokoll daterat 20 oktober 2022 där man kan läsa följande.

Många inom högstadiet och förskolan i Strömsunds kommun känner stor oro idag efter att fått ta del av de tunga besparingskrav som kommunen ställer för att få verksamheten att ro i land. Besparingarna är ett måste för att få ekonomin i balans inom barn- kultur och utbildning.

Förvaltningschef Tomas Sjövall som Affärsnytt Norr har kontaktat med önskemål om svar på frågan, varför är det ekonomiska läget så illa, hänvisar han till ett protokoll från den 20 oktober 2022, som följer:

– Vi presenterar en budget i ram tack vare budgetjusterande poster om totalt 10,8 miljoner kronor. Detta beror på att det föregående år funnits personalkostnader som inte tagits med i budget och utökade behov för verksamhetsåret 2023. Det innebär att vi går in i budgetåret med ett justerat underskott som kommer att behöva hämtas igen det kommande verksamhetsåret. Vi har legat på marginalerna i många år.

Nämndens beslut

1. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens godkänner budgetförslaget för 2023.

2. Barn-, kultur- och utbildningsnämndens godkänner inriktningsmålen för 2023 med de redaktionella ändringar som nämnden påpekade.

3. Budgetunderlaget innebär att justerat underskott på 10, 8 miljoner. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att vidta de nödvändiga åtgärder som behövs för att de kommande åren anpassa verksamheterna till de ramar som kommunfullmäktige tilldelar nämnden.

4. Dialog förs återkommande mellan förvaltningschef och nämnden gällande de nödvändiga åtgärder som behövs innan verkställande.

5. Information ges till nämnden vid kommande års budgetuppföljningar om vilka åtgärder på kort och lång sikt som genomförts eller påbörjats samt vilka ekonomiska effekter man förväntas få av dessa. Det är vad som går att läsa i protokollet från oktober 2022.

Tomas Sjövall tillägger, vi har ett planerat underskott där det visar sig att barn- kultur och utbildningsförvaltningen har för mycket verksamhet och det måste ses över.

Tidigare ordförande för nämnden Lena Johansson uppger att bland annat personalkostnaden för 2022 gick back med 900.000 kronor.

-Vi kan ta några exempel på kostnadsökningarna där personalkostnaden under 2022 gick back med 900.000 kronor, det skaffades en modul till Östringen och rent allmänt var det kostnadsökningar och en hög inflation, ökade med 10 procent, uppger Lena Johansson och fortsätter:

-Min motion som godkändes under samma möte, att det måste byggas en större förskola i både Strömsund och Hammerdal så man kan ta bort de små och olämpliga lokalerna skulle givetvis bli en kostnadseffektiv satsning. Det skulle också generera en bättre planering över personalen, uppger Lena Johansson.

Men det är inte enbart förskolan som är ett problem, även högstadieskolorna i Hammerdal, Backe och Hoting måste ses över. Ett stort underskott har redovisats och nu kommer en översyn att göras. Här har det bland annat varit problem med hög personalomsättning under lång tid och allt för många lärare har saknat behörighet.

Sara Kjellsdotter som efterträdde Lena Johansson som ordförande i barn- kultur och utbildningsnämnden når vi på telefon, hon har semester, men ger ett kort svar på frågan. Hur kan det bli så här illa ställt med ekonomin.

-Det är komplext och finns inget enkelt svar på din fråga men kort kan jag säga att vi ser en stor kostnadsutveckling till följd av inflationen och det som sker i omvärlden. Vi har även en minskande befolkning i kommunen vilket leder till minskad skattekraft.

-Den högerregering vi har nu förväntas inte skjuta till pengar till kommunerna på samma sätt som vi såg tidigare regeringen göra under flera år. Till det kommer dessutom att vi har problem med kompetensförsörjningen på lång sikt. Kommunen behöver se över sin organisation inom alla områden för att säkerställa att vi använder våra skattemedel på bästa sätt och därför behöver vi de kommande åren utreda och eventuellt förändra vår organisation så vi kan säkerställa kvalitet och service i hela vår kommun, skriver Sara Kjellsdotter i sitt SMS som svar på min fråga.

Text o foto: Barbro Ericson

 

 

affarsnyttnorr