Rolf Edström, kommunikationschef hos Norrskog.

Rolf Edström, kommunikationschef hos Norrskog.

Skogen är viktig för det lokala näringslivet

nyheter

2018-09-5 Vid kommunstyrelsens möte i Strömsund i slutet av augusti diskuterades hur ett hållbart skogsbruk skall gynna den private skogsägaren. Dessvärre har myndigheternas sätt att skydda naturvärden gjort att värdet på skog i länet börjar bli allt mer osäkert. Rolf Edström som är kommunikationschef vid Norrskog informerade deltagarna.

Skogen har genom tiderna varit och är än i dag en värdefull tillgång. Men  myndigheterna sätter käppar i hjulet för att de till varje pris värnar de naturvärden som finns. Det leder till att det drabbar den enskilde skogsägaren som kan få lämna områden oavverkade. Men det kan också bli ett hinder vid ett lån där skogen skall stå som säkerhet. Rolf Edström kommunikationschef på Norrskog förklarar läget:

Jämtland är det län i Sverige som har det största förrådet av virke i skogarna. Eftersom de jämtländska skogarna till stor del ägs av privatpersoner som avverkat mindre än vad de stora bolagen gjort, finns här även många områden med stora naturvärden.

— Dessvärre gör myndigheternas sätt att skydda naturvärden att värdet på skog i länet börjar bli allt mer osäkert. Vi har redan sett exempel på skogsägare som inte kunnat belåna sin skog. Det skapar en ohållbar situation för många småföretag, säger Rolf Edström.

Näringslivet i Jämtland, och framförallt i länets glest befolkade delar, bygger till stor del på småföretag. I sådana familjeföretag, eller enpersons-företag, är det vanligt att man har en skogsfastighet som kapitalbas. Den som vill låna pengar för att investera i ett bageri, en fiskecamp eller något annat slags företag får betydligt bättre villkor om man har en skogsfastighet att belåna. Detta gäller i ännu högre grad alla de jordbrukare och livsmedelsproducenter som står bakom det vi ofta kallar ”det jämtländska matundret”.

I detta sammanhang kan även nämnas att skogsägande och skogsbruk är den bransch i Sverige som har det överlägset största antalet kvinnliga företagare.

Under senare år har dock Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper, tillämpningen av Art- och habitatskyddslagstiftningen och oklarheterna kring den fjällnära skogens situation, skapat så stor osäkerhet att det vållat problem för skogsägare som önskat belåna sina fastigheter.  Detta är oacceptabelt för såväl skogsägare som samhället.

Vi måste komma till en situation där myndigheternas arbete är rättssäkert, och där den som äger skog kan lita på den grundlagsfästa äganderätten som säger att samhället ska ersätta den enskilde om samhällsintresset innebär att hon eller han till exempel inte får avverka, säger Rolf Edström.

För Strömsunds kommun, som själv är stor skogsägare, och där det finns väldigt många företagare som är beroende av respekt för äganderätten, är detta viktiga frågor.

Den allra senaste utvecklingen i denna fråga gäller Länsstyrelsens arbete med så kallad ”Grön Infrastruktur” som skapat ytterligare osäkerhet kring brukningsmöjligheterna inom stora arealer med vanlig produktionsskog utan registrerade naturvärden.

— Det kändes bra när vi hade ett möte med Länsstyrelsen i våras och skogsbruket, tillsammans med representanter från flera av länets kommuner, fick myndigheten att lyssna på synpunkterna. Nu ser det ut som att vi kan få en konstruktiv och framåtsyftande dialog kring detta. Länets kommuner har en viktig roll i den här dialogen framöver, avslutar Rolf Edström.

Kommunalrådet Göran Bergström är snart över målsnöret.

Kommunalråd Göran Bergström (s) är i allra högsta grad engagerad i frågan och han säger:

-Jag förstår att många känner oro för hur äganderätten tolkas. Privatpersoner drabbas, Kommuner drabbas och företag drabbas. En lag måste vara förutsägbar. Nu är de mer som lotteri som styr utfall och beslut. Jag har själv uppvaktat utskottet i riksdagen kring denna problematik. De finns många perspektiv och intressen på hur balansen mellan produktionsmål och miljömål ska hanteras, uppger Bergström.

Göran Espmark Centerpartiet

Göran Espmark, som själv är skogsägare och politiker (c), är lika orolig och irriterad som många andra.
-Pågående utveckling att skydda skog enligt gällande system fortsätter till synes utan tillräcklighet. Ett ytterligare betydande bidrag till nermontering av Sveriges landsbygd, påpekar Espmark.
affarsnyttnorr