Google.

Google.

Sämre hälsa och ekonomi vid ett nej

nyheter

2018-04-24 Resultaten av Riksrevisionens senaste granskning talar för att reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning bör förändras, så att fler kan få er ersättning, det uppges i ett Pressmeddelande.

– Med tanke på de negativa konsekvenser ett nekande visat sig ha på individens hälsa och ekonomi framstår dagens regler som alltför strikta, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Den som på grund av sjukdom eller andra orsaker har en långvarig nedsättning av arbetsförmågan kan beviljas sjukersättning. För personer under 30 år finns även aktivitetsersättning. Förr kallades dessa ersättningar för förtidspension.

Riksrevisionen har med utgångspunkt i ett naturligt experiment undersökt hur ett nekande av sjuk- och aktivitetsersättning påverkar individens inkomster och hälsa, jämfört med ett beviljande. Granskningen gäller omprövningar i ett stort antal gränsfallsärenden under åren 2009–2013, där såväl ett positivt som negativt beslut hade varit möjligt inom ramen för handläggarens bedömningsutrymme.

Granskningen visar att för de personer som står allra längst från arbetsmarknaden fick nekandet av sjuk- och aktivitetsersättning negativa effekter på inkomsterna.

– De som nekades ersättning hade ungefär 125 000 kronor mindre per år under de närmaste tre åren jämfört med dem som beviljades. Frånvaron av ersättning kunde alltså inte kompenseras med vare sig högre arbetsinkomster eller inkomster från andra transfereringssystem, säger projektledaren Pathric Hägglund.

Beslutet fick också negativa konsekvenser för hälsan. Personer som nekades ersättning vårdades i större utsträckning inom sluten vård på grund av allvarlig psykisk sjukdom, jämfört med personer som beviljades ersättning.

– Personer med dessa sjukdomar har en särskilt utsatt situation i händelse av ett nekande av ersättning, säger projektledare Pathric Hägglund.

Det finns inget som tyder på att Försäkringskassan tolkar de nuvarande reglerna för hårt. På grund av de negativa konsekvenser ett nekande har för vissa grupper bedömer Riksrevisionen därför resultaten som att reglerna bör ses över.

– Regeringen har tagit initiativ till en översyn av reglerna, och Försäkringskassan kom förra året med ett förslag på hur det skulle kunna göras så att fler kan få ersättning. Våra resultat tyder på att det är rätt väg att gå, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Förutom lättnader i regelverket efterfrågar Riksrevisionen en lagbestämmelse om en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen inom vilken rätten till sjuk- och aktivitetsersättning ska vara prövad.

Riksrevisionen anser dessutom att regeringen bör överväga att ge Försäkringskassan i uppdrag att utarbeta en ny process för beslut om rätten till sjuk- och aktivitetsersättning, fristående från handläggningen av sjukskrivningsprocessen.

affarsnyttnorr