Foto privat.

Foto privat.

Otillräcklig uppföljning av tillsynsbeslut i skolan

nyheter

2019-02-19 Skolinspektionen lägger stora resurser på att identifiera problem i skolornas verksamhet, men avslutar ofta ärenden utan att säkerställa att felen är avhjälpta. Riksrevisionen ser även brister i transparens, skyndsamhet och likvärdighet i arbetet med uppföljning av tillsynsbeslut.

Skolinspektionen ska genom sin tillsyn granska om skolorna följer lagar, regler, läroplaner och andra bestämmelser. Syftet är att bidra till alla elevers rätt till god utbildning i trygg miljö. Detta uppges i ett Pressmeddelande.

I tillsynsarbetet ingår att identifiera brister, ålägga verksamheterna att rätta till dem samt att följa upp att så har skett. Riksrevisionens granskning av uppföljningen visar att detta arbete inte alltid fungerar som avsett.

Skolinspektionen avslutar många ärenden utan att kontrollera om bristerna verkligen är avhjälpta. Det gäller framför allt när skolor haft problem med otrygghet och stökig studiemiljö. I dessa fall följs färre än hälften av ärendena upp med återbesök på skolan, säger Sofia Sandgren Massih, projektledare för granskningen.

Ärenden kan avslutas utan återbesök på skolorna, förutsatt att skolorna skriftligen beskrivit vilka insatser som genomförts, hur de följts upp och vad detta resulterat i. Skolinspektionen nöjer sig dock ofta med att huvudmannen uppger att problemen är åtgärdade, utan att någon dokumentation av resultaten redovisas. Sammantaget innebär det att uppföljningen inte säkerställer att bristerna är åtgärdade.

Då stora ansträngningar har gjorts för att identifiera brister kan det knappast anses vara ett effektivt användande av statliga resurser att avsluta ett ärende utan att säkerställa att åtgärderna har fungerat, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionen konstaterar också att uppföljning av tillsynsbeslut inte alltid görs tillräckligt snabbt. Myndighetens riktlinje är att beslut ska tas inom tre månader från inkommen redovisning från huvudmannen, men i ungefär en tredjedel av de ärenden där det finns tillgänglig statistik så efterlevs inte detta.

Dessutom är det omotiverat stora skillnader i hur myndighetens fem regionala avdelningar arbetar med uppföljningsärenden. Det gäller till exempel hur ofta uppföljningsbesök görs, hur lång tid uppföljningen tar och i vilken utsträckning avslutsbeslut motiveras.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar Skolinspektionen att i högre grad se till att uppföljningsärenden inte avslutas förrän brister är avhjälpta. Skolinspektionen bör även säkerställa transparens, skyndsamhet och likvärdighet i arbetet med uppföljning av tillsynsbeslut.

affarsnyttnorr