Pressbild.

Pressbild.

Ingen delegering av licensjakt på varg

nyheter

2018-06-7 Naturvårdsverket överlåter inte möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna. Den svenska vargstammen har minskat de senaste tre åren och utrymmet för licensjakt är obefintligt i förhållande till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus.

Enligt den senaste inventeringen av varg i Sverige minskar den svenska vargpopulationen. Den ligger nu på gränsen av vad som bedöms vara gynnsam bevarandestatus – det tillstånd som ska uppnås för en art för att den ska kunna finnas kvar långsiktigt. Trenden för populationen är sjunkande, det är tredje året i rad med sjunkande populationstal.

Minst 300 vargar för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus
Naturvårdsverket gör bedömningen att en delegering av licensjakt på varg skulle sakna betydelse eftersom utrymmet för licensjakt är obefintligt. Det kommer inte heller att bli något beslut om licensjakt efter varg från Naturvårdsverket för den kommande jaktsäsongen. Detta ställningstagande kommer att omprövas 2019 utifrån kommande varginventering.

Vi anpassar oss efter de nya förutsättningar som en i nuläget minskande vargstam innebär. Grundat på vetenskapliga rapporter från två forskargrupper som Naturvårdsverket redovisade för regeringen 2015 behövs minst 300 vargar för att vargen i Sverige ska ha gynnsam bevarandestatus. Detta antal slogs också fast i en dom om licensjakt i Högsta förvaltningsdomstolen 2016 och det är vad vi har att förhålla oss till, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i ett Pressmeddelande.

Påverkar inte skyddsjakten
Naturvårdsverkets ställningstagande påverkar inte länsstyrelsernas möjlighet att besluta om skyddsjakt för att exempelvis förebygga allvarliga skador på tamdjur. Rätten att fatta beslut om skyddsjakt efter varg är delegerad till länsstyrelserna.

Gynnsam bevarandestatus
Gynnsam bevarandestatus beskriver det tillstånd som ska uppnås för en art för att den ska kunna finnas kvar långsiktigt. Begreppet används för arter och naturtyper som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv. Medlemsländerna är skyldiga att verka för att arter som finns upptagna i direktivet ska uppnå och bibehålla gynnsam bevarandestatus.

Licensjakt är ett undantag från det strikta skydd som arterna har i direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (art- och habitatdirektivet). Licensjakt är ett viktigt verktyg i viltförvaltningen. Det används främst för att begränsa rovdjursstammarnas storlek och för att minska koncentrationen i populationstäta områden. Det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas:

  • jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar,
  • jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen,
  • jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning,
  • jakten ska ske selektivt och
  • jakten ska ske under strängt kontrollerade förhållanden.
affarsnyttnorr