Brister i statliga stödet till kommunal alkohol- och miljötillsyn

nyheter

2018-12-6 Sveriges kommuner bedriver tillsyn inom en rad områden. För att den ska vara likvärdig i hela landet ska statliga myndigheter stötta kommunerna med vägledning. På alkohol- och miljöområdena finns flera förbättringsmöjligheter, visar Riksrevisionens granskning.

Den kommunala tillsynen ska tillvarata medborgarnas intressen inom olika områden, till exempel genom att kontrollera miljöfarlig verksamhet eller om affärer säljer folköl till minderåriga, enligt ett pressmeddelande.

Tillsynen är myndighetsutövning och ska vara likvärdig i hela Sverige. Med vitt skilda förutsättningar i landets 290 kommuner har detta varit svårt att åstadkomma. Därför har ett antal statliga myndigheter i uppdrag att stötta kommunernas tillsyn genom så kallad tillsynsvägledning i form av råd och stöd, samordning samt uppföljning och utvärdering.

I syfte att dra generella slutsatser om hur tillsynsvägledning ska kunna bedrivas ändamålsenligt har Riksrevisionen granskat vägledningen på fyra områden: alkoholtillsyn, kemikalietillsyn, livsmedelskontroll och miljötillsyn. Ansvariga myndigheter är Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket.

Granskningen visar att tillsynsvägledningen i huvudsak fungerar bra när det gäller livsmedelskontroll och kemikalietillsyn, men att det finns brister på alkohol- och miljöområdena. Framför allt är det råd- och stödverksamheten som inte lever upp till förväntningarna på en välfungerande tillsynsvägledning.

– De ansvariga myndigheterna hjälper inte tillsynsinspektörerna att tolka lagstiftningen och det tar för lång tid att besvara frågor. Dessutom är de skriftliga vägledningarna på miljöområdet för krångliga, och på alkoholområdet är de för få, säger Leif Svensson, projektledare för granskningen.

En bidragande orsak till bristerna är otydlig arbetsfördelning mellan central och regional nivå, där länsstyrelserna ansvarar för det regionala arbetet.

– De inblandade myndigheterna har olika rättsliga förutsättningar, men har själva fått sköta uppdelningen av sina ansvarsområden. Problemet kunde ha undvikits om regeringen styrt myndigheterna mot en modell med mer ansvar för de centrala tillsynsvägledande myndigheterna, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionens granskning visar att ändamålsenlig tillsynsvägledning generellt förutsätter tydlig ansvarsfördelning, hög servicenivå samt snabb och konkret hjälp att tolka lagar och förordningar.

Syftet med granskningen har inte varit att rikta kritik mot enskilda myndigheter utan att ta reda på om och hur en väl fungerande tillsynsvägledning kan fungera på alla områden. Granskningens resultat kommer förhoppningsvis att bidra till en positiv utveckling på det området, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att säkerställa att de tillsynsvägledande myndigheterna har tydliga uppdrag samt ändamålsenlig ansvarsfördelning.

De centrala tillsynsvägledande myndigheterna rekommenderas bland annat att ta fram klargörande vägledningar i tillräcklig omfattning, säkerställa att frågor besvaras inom rimlig tid samt att överväga nationella tillsynsprojekt i större utsträckning.

 

Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats

Bädda för bättre tillsyn – statens vägledning av kommunal tillsyn (RiR 2018:31)

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används.

affarsnyttnorr